Granty NCN

Dane podmiotu – obowiązuje od czerwca 2023 r.

Kodeks rzetelności prowadzenia badań naukowych i aplikowania o fundusze na badania

Pismo dyrektora NCN z dn. 06.02.2018 ws. ujednolicenia i ułatwienia zasad realizacji projektów

Pismo dyrektora NCN z dn. 24.05.2019 ws. stypendiów w nowym modelu kształcenia

Pismo dyrektora NCN z dn. 26.02.2019 ws. zakupu aparatury naukowo-badawczej finansowanej w ramach konkursów NCN

Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym

Zalecenia Rady NCN dotyczące badań z udzialem ludzi

Zasady doręczania decyzji Dyrektora NCN

Typy konkursów

OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców 

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora 

PRELUDIUM BIS – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich 

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora 

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej 

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe 

SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych 

MINIATURA – konkurs na działanie naukowe 

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie 

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych 

POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy 

BEETHOVEN CLASSIC – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie  

BEETHOVEN LIFE – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk o życiu, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie  

DAINA – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze 

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC 

Dioscuri – konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri 

SHENG – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze 

MOZART– konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze 

ALPHORN – konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze 

POLONEZ BIS – konkurs  współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND.

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE 

KONKURSY W RAMACH FUNDUSZY EOG I FUNDUSZY NORWESKICH 2014-2021 

 Więcej informacji:

REALIZACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH 

Począwszy od 24 edycji konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. (ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1) obsługa administracyjna stypendiów, staży i projektów badawczych przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Umowa o realizację i finansowanie stypendium, stażu lub projektu będzie, tak jak dotychczas, dostępna do wygenerowania z systemu OSF. Pobrany plik w formacie PDF należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym w standardzie PAdES. 

KOSZTY KWALIFIKOWANE 

Dla projektów zakwalifikowanych do finansowania począwszy od 26 edycji konkursowej, tj. konkursów ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2017 r. (MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13) koszt kwalifikowalny to wydatek, który został poniesiony od dnia uprawomocnienia się decyzji dyrektora Centrum o przyznaniu środków finansowych do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego (nie jest to równoznaczne z dniem otrzymania decyzji).  

Decyzja o przyznaniu środków finansowych podmiotowi staje się prawomocna w momencie upływu terminu na wniesienie odwołania przez stronę, której to prawo przysługuje. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora Centrum do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia* decyzji jej adresatowi (wpływu na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) podmiotu, któremu zostały przyznane środki finansowe). 

*Zgodnie z informacją dla wnioskodawców na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki uznaje się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia tj. otrzymania przez Centrum UPP, UPD lub potwierdzenia pobrania decyzji z adresu elektronicznego wysłanego na adres e-mail. 

WYNAGRODZENIA 

Zalecenia Rady NCN w sprawie wynagrodzeń w projektach NCN przed 16 marca 2015 r. 

Od 27 edycji konkursowej (konkursy ogłoszone 15 września 2017 r. i później) członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie dla takiej osoby może zostać wypłacone w formie dodatku do umowy o pracę lub w formie okresowego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego, wypłacanego na podstawie aneksu do umowy o pracę ze wskazaniem źródła finansowania. Na podstawie umów cywilnoprawnych można wypłacać wynagrodzenia wykonawcom projektu, którzy nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt. 

Limity wynagrodzeń zależne są od rodzaju konkursu, a informacja o nich zawarta jest w załączniku do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych pt. „Koszty w projektach badawczych 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W STYPENDIACH – od 14 marca 2019 r: 

Stypendium naukowe NCN wynosi od 1000 zł do 5000 zł miesięcznie, a jego wysokość ustala kierownik projektu w zależności od zakresu zadań, jakie przewiduje dla stypendysty w danym projekcie badawczym. 

Dopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM i pobieranie stypendium naukowego w ramach innego projektu badawczego, o ile tylko warunki konkursu dla danej edycji nie nakładają w tym zakresie dodatkowych ograniczeń. (Stypendia w poprzednich edycjach). 

Nie przewiduje się ograniczeń w zakresie równoczesnego pobierania stypendium doktoranckiego wypłacanego uczestnikom studiów doktoranckich oraz stypendium naukowego w projekcie badawczym. Należy jednak sprawdzić, czy z innych regulacji (przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednostce, etc.) nie wynikają w tym zakresie dodatkowe ograniczenia. Ponadto, należy uwzględnić wszelkie ograniczenia i wyłączenia wynikające z warunków konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki (Stypendia w poprzednich edycjach). 

Szczegółowe informacje dotyczące zmian i aktualnych uwarunkowań prawnych można znaleźć na stronach: 

Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN, dotyczy stypendiów finansowanych w ramach konkursów NCN ogłoszonych od 14.03.2019, tj. od: 

 • OPUS 17 
 • SONATA 15 
 • SONATA BIS 9 
 • MAESTRO 11 

16.10.2015 – Stanowisko NCN w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych w projektach badawczych finansowanych przez NCN 

I – Stypendia – Zmiany akceptowane przez NCN 

II – Stypendia – Zmiany niedopuszczalne 

III – Stypendia – dodatkowe informacje 

STYPENDIA W NOWYM MODELU KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW 

W związku ze zmianami dotyczącymi nowego modelu kształcenia doktorantów wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przedstawiamy informację dyrektora NCN o interpretacji dotychczasowych przepisów związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów naukowych NCN dla wykonawców projektów badawczych finansowanych przez Centrum: 

Pismo Dyrektora NCN z dnia 24.05.2019 r. ws. stypendiów w nowym modelu kształcenia 

Stypendia w poprzednich edycjach: 

REGULAMIN przyznawania stypendiów I – dotyczy stypendiów finansowanych w ramach konkursów NCN ogłoszonych od 14.06.2013 r. do 15.09.2016 r. tj.: 

 • SONATA 6-8 
 • SONATA BIS 3-6 
 • OPUS 6-12 
 • HARMONIA 5-6 
 • MAESTRO 5-8 
 • SYMFONIA 2-4 
 • BEETHOVEN 2 

REGULAMIN przyznawania stypendiów II – dotyczy stypendiów finansowanych w ramach konkursów NCN ogłoszonych po 15.12.2016 r (zgodnie z Załącznikiem do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.): 

 • OPUS 13-16 
 • SONATA 13-14 
 • SONATA BIS 7-8 
 • MAESTRO 9-10

Raporty roczne oraz końcowe

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji:https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku. 

Raporty należy składać do Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą: 

Raporty z konkursów rozstrzygniętych w edycji 24 i późniejszych – 1 egz. papierowy podpisany przez Kierownika Projektu i 1 egz. elektroniczny z podpisem kwalifikowanym Kierownika Projektu 

Raporty z konkursów rozstrzygniętych w edycjach wcześniejszych – 3 egz. z podpisem Kierownika Projektu 

Terminy: 

Raporty roczne: do 15 marca 

– Raporty końcowe: 45 dni od dnia zakończenia realizacji projektu 

Jak prawidłowo sporządzic raport z realizacji projektu badawczego, stażu lub stypendium finansoweanego przez NCN 

Zmiany w projektach badawczych

Zmiany merytoryczne wprowadzane od konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9 (17 edycja konkursowa ogłoszona 15 marca 2015 r.). Zgodnie z zapisem §3 ust. 4 umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, wszelkie zmiany merytoryczne Jednostka i Kierownik projektu wprowadzają na własną odpowiedzialność. 

Ocena zasadności wprowadzonych zmian merytorycznych dokonywana jest na etapie oceny raportu końcowego lub w trakcie kontroli. 

Jeśli zmiana warunków realizacji projektu została spowodowana względami merytorycznymi, akceptacja przez Centrum zmian wprowadzonych aneksem nie oznacza jednocześnie zgody na wdrożenie modyfikacji merytorycznych projektu badawczego. 

Elektroniczna procedura uzyskiwania zgody na zmianę warunków realizacji projektów 

Od 24 edycji konkursowej (SONATINA 1, ETIUDA 5, UWERTURA 1) obsługa administracyjna projektów przebiega wyłącznie w formie elektronicznej. W związku z tym zmianie ulega również procedura uzyskiwania zgody NCN na zmianę warunków realizacji projektu badawczego.  

Kierownik projektu jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z zapisami umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży i stypendiów (wraz z załącznikami) oraz opisem zawartym we wniosku. 

W warunkach realizacji projektów/staży/stypendiów finansowanych przez NCN można wprowadzić zmiany w trybie: 

 •  zgody kierownika jednostki, 
 • zgody Narodowego Centrum Nauki, 
 • aneksu do umowy, 
 • oświadczenia/pisma przesłanego do NCN. 

Tryb zmiany zależny jest od rodzaju konkursu, w którym projekt, staż lub stypendium zostały zakwalifikowane do finansowania oraz od rodzaju zmiany. Z rozwijalnej listy na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/zmiany-w-projektach wybierając rodzaj konkursu oraz rodzaj wprowadzanej zmiany, można uzyskać szczegółowe informacje oraz ewentualne wzory dokumentów.  

Finansowanie projektów badawczych – podstawa prawna