Klinika Chirurgii Plastycznej

Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP jest jednym z trzech największych w Polsce ośrodków akademickich w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Przywiązujemy szczególną wagę do monitorowania jakości świadczonych usług i wdrażania nowoczesnych metod leczenia. Szkolimy nowe pokolenia chirurgów plastyków. Prowadzimy badania naukowe we współpracy z wiodącymi ośrodkami w Polsce, w EU i w Kanadzie. Działamy w polskich, europejskich i amerykańskich towarzystwach naukowych.

Pracownicy

Profesor
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk –  kierownik kliniki

Asystent:
lek. Maria Molska
lek. Jakub Miszczyk

St. wykładowca:
dr n. med. Natalia Krześniak – specjalista chirurgii ogólnej i plastycznej
dr n. med. Jarosław Zieliński

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

tel: 22-5841-191, 22-6296-969
fax: 22-6216-288
e-mail: kchp@cmkp.edu.pl

Struktura Jednostki

 • Liczba łóżek 36

Pododdziały:

 • Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej
 • Zakład Endoskopowej Chirurgii Plastycznej

Działalność dydaktyczna

Klinika posiada obecnie 8 miejsc szkoleniowych na studiach specjalizacyjnych. Dodatkowo, corocznie prowadzi niemal 20 obowiązkowych i fakultatywnych kursów dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinach zabiegowych. Umożliwia także szkolenia indywidualne, prowadzone w ramach obowiązkowych staży specjalizacyjnych.

Realizujemy:

 • Kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, urologii i chirurgii plastycznej,
 • Studia specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii plastycznej,
 • Szkolenia indywidualne dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowej i stomatologicznej, otolaryngologii, ortodoncji oraz chirurgii ogólnej,
 • Kursy fakultatywne dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii onkologicznej.

Stale podnosimy kompetencje naszych wykładowców na międzynarodowych stypendiach oraz kursach specjalistycznych w USA i EU.

 Działalność naukowa

Prowadzimy projekty naukowe, współpracując z wiodącymi ośrodkami badawczymi. Wyniki naszych prac publikujemy w recenzowanych pismach naukowych wydawanych w USA, EU i w Polsce. Corocznie przedstawiamy nasze prace na zjazdach i kongresach naukowych. Nasi rezydenci korzystają ze studiów doktoranckich w CMKP lub prowadzą badania w ramach doktoratów realizowanych w trybie indywidulanym.

 Obecnie prowadzone projekty badawcze:

 • Ocena bezpieczeństwa i skuteczności podawania izolowanych komórek macierzystych o właściwościach regeneracyjnych, pochodzących z tkanki tłuszczowej u pacjentów po urazach, z chorobami wrodzonymi i zwyrodnieniowymi,
 • Wpływ N-Acetylocysteiny na przeżywalność autologicznego przeszczepu tkanki tłuszczowej,
 • Ręka. Na co patrzymy? – Pilotażowe badanie Eyetracking’owe,
 • Na co patrzymy? – Pilotażowe badanie Eyetracking’owe,
 • Analiza antropometryczna okolicy nosowo-wargowej u dzieci i młodzieży w 3 grupach wiekowych.

Obecnie prowadzone doktoraty:

 • Ocena wpływu oszczędzania żebra na jakość życia mierzoną kwestionariuszem Breast-Q u pacjentek po mikrochirurgicznej rekonstrukcji piersi,
 • Przepływ naczyniowy w epineurium nerwu pośrodkowego po uwolnieniu kanału nadgarstka – wstępne badanie metodą dynamicznego obrazowania plamkowego,
 • Wykorzystanie elastografii ultrasonograficznej do oceny czasu trwania zakrzepicy żylnej, na podstawie badania zmian zachodzących w żyle odpiszczelowej, powstałych w wyniku skleroterapii,
 • Porównanie skuteczności leczenia guzkowego zapalenia pochewek ścięgnistych przy zastosowaniu kortykosteroidów i osocza bogatopłytkowego.

Działalność kliniczna

Zajmujemy się niemal całym zakresem współczesnej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Prowadzimy całodobowy ostry dyżur replantacyjny i rekonstrukcyjny, dla pacjentów po urazach twarzy i kończyn górnych. Szczególną wagę przywiązujemy do stałego śledzenia nowości naukowych, wdrażając najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki do codziennej praktyki.

 Podstawowe kierunki naszej działalności obejmują:

 1. Leczenie zniekształceń pourazowych i pochorobowych, w tym:
 • Chirurgia rekonstrukcyjna twarzy i kończyn

– Rekonstrukcje nosa, powiek, jamy ustnej, małżowin usznych, skóry policzków i czoła,
– Rekonstrukcje po operacjach onkologicznych,
– Leczenie rekonstrukcyjne odleżyn i ran przewlekłych,
– Rekonstrukcje w obrębie kończyny dolnej.

 • Chirurgia rekonstrukcyjna piersi

– Rekonstrukcje mikrochirurgiczne płatami DIEP i SIEA,
– Rekonstrukcje płatem LD,
– Rekonstrukcje z zastosowaniem implantów,
– Rekonstrukcje z wykorzystaniem przeszczepów tkanki tłuszczowej.

 • Mikrochirurgia rekonstrukcyjna

– Rekonstrukcje mikrochirurgiczne w obrębie twarzy i kończyn,
– Rekonstrukcje z wykorzystaniem płatów na perforatorach.

 • Chirurgia szczękowo – twarzowa

– Chirurgia ortognatyczna,
– Chirurgia stawu szczękowo – żuchwowego,
– Rekonstrukcja żuchwy.

 • Chirurgia wad wrodzonych

– Wtórne rekonstrukcje rozszczepów wargi i podniebienia,
– Wtórne rekonstrukcje nosa porozszczepowego,
– Rekonstrukcje wad wrodzonych ręki.

 1. Leczenie nowotworów skóry, w tym:
 • Chirurgia onkologiczna skóry- Chirurgia raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego,
  – Guzy twarzy,
  – Czerniak skóry.
 1. Chirurgię ręki i nerwów obwodowych, w tym:
 • Chirurgia ręki

– Chirurgia zespołu kanału nadgarstka i zespołu rowka łokciowego,
– Chirurgia endoskopowa zespołu kanału nadgarstka i rowka łokciowego,
– Rekonstrukcje ścięgien,
– Ostry dyżur dla urazów przedramienia i ręki,
– Ostry dyżur replantacyjny.

 • Chirurgia nerwów obwodowych

– Rekonstrukcje nerwu pośrodkowego łokciowego i promieniowego,
– Rekonstrukcje nerwu twarzowego.

 1. Chirurgię plastyczną twarzy i tułowia, w tym:
 • Chirurgia plastyczna piersi

-Redukcje piersi,
– Leczenie zniekształceń i asymetrii piersi,
– Chirurgiczne leczenie ginekomastii,
– Przeszczepy tłuszczu w chirurgii piersi.

 • Chirurgia po operacjach bariatrycznych

– Plastyki brzucha,
– Plastyki kończyn,
– Plastyki piersi.

 • Chirurgia nosa

– Chirurgia plastyczna krzywego nosa,
– Chirurgia przegrody nosa,
– Chirurgia endoskopowa nosa.

 • Chirurgiczne leczenie migren

– Blokady ataków migrenowych,
– Diagnostyka z zastosowaniem botuliny tężcowej,
– Chirurgia odbarczająca nerwów w obrębie czoła, skroni, nerwów potylicznych i nosa.

 • Chirurgia estetyczna (leczenie ze wskazań estetycznych nie jest refundowane przez NFZ)

– Endoskopowa chirurgia estetyczna,
– Chirurgia nosa,
– Chirurgia starzejącej się twarzy
– Plastyka piersi,
– Piersi tkanką tłuszczową,
– Chirurgia powłok brzusznych,
– Lipoplastyka.

Leczenie powikłań po powiększeniu piersi żelem Aquafilling

Klinika Chirurgii Plastycznej przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP), w Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie zaprasza wszystkie kobiety po podaniu żelu Aquafilling Bodyline w celu powiększenia piersi, na bezpłatne konsultacje medyczne w ramach kontraktu z NFZ.

Żel Aquafilling Bodyline upowszechnił się na polskim rynku medycyny estetycznej około 4 lata temu, stając się niechirurgiczną alternatywą dla powiększania i modelowania piersi implantami. Niestety, z badań dostępnych w literaturze medycznej, jak i naszych własnych obserwacji wynika, że podanie tego żelu do piersi jest obarczone dużym ryzykiem wystąpienia powikłań. Należą do nich między innymi: przemieszczenie się żelu poza miejsce jego podania z tworzeniem guzów i nierówności, bóle i obrzęki piersi, rozległe stany zapalne gruczołów piersiowych, tkanki podskórnej oraz głębszych tkanek klatki piersiowej, w tym mięśni i żeber. Szczególnie narażone na wystąpienie takich powikłań są kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią. Ponieważ żel Aquafilling Bodyline zawiera dużo soli fizjologicznej, jest reklamowany jako całkowicie wchłanialny i zupełnie bezpieczny. Aktualne doświadczenia jednak wskazują, że praktycznie nigdy nie ulega on pełnemu wchłonięciu, pozostawiając zamiast tego liczne drobne ogniska, fizycznie niemożliwe do usunięcia.

Podstawowy składnik żelu to w rzeczywistości poliakrylamid (PAAG), wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w kosmetyce. W postaci żelu do wstrzykiwania w piersi produkowany jest prawdopodobnie jedynie w krajach wschodniej Europy, poza Unią Europejską. Z uwagi na znaczne ryzyko powikłań, żel był wielokrotnie wycofywany z użycia u ludzi, a następnie ponownie rejestrowany pod innymi nazwami. Większość zabiegów w Polsce była wykonywana na preparacie o nazwie Aquafilling Bodyline. Decyzją Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, preparat ten został wycofany z użycia. W ostatnich miesiącach produkt wrócił jednak do obrotu pod nową nazwą – Los Deline, z oświadczeniem dystrybutora informującym, że zmiana nazwy spowodowana jest względami marketingowymi. Fakt ten budzi obawy o dalsze pojawianie się powikłań po podawaniu do piersi.

Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP Szpitala im. Prof. Orłowskiego w Warszawie jest do tej pory jedynym publicznym ośrodkiem w Polsce z odpowiednim doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu Pacjentek po podaniu żelu Aquafilling Bodyline. Mamy nadzieję, że uruchomiony przez nas program badawczy ułatwi dostęp do fachowej opieki medycznej dla Pań po tym zabiegu. Pacjentki te są niejednokrotnie zmuszone do wielokrotnych wizyt w prywatnych ośrodkach i płacenia za leczenie operacyjne w przypadku powikłań. Niestety, wielokrotnie spotykamy się ze stwierdzeniem, że osoby podające żel Pacjentkom, nie chcą później brać odpowiedzialności za ich dalsze leczenie. W naszej Klinice obejmujemy opieką Pacjentki z zakażeniami po podaniu żelu Aquafilling Bodyline, zgłaszające się przez naszą Izbę Przyjęć. Zapraszamy również pacjentki bez powikłań, na wizyty w przyszpitalnej Poradni Chirurgii Plastycznej. Wizyty te będą służyły ocenie ryzyka wystąpienia powikłań oraz monitorowaniu stanu piersi. Konsultacja w Poradni wymaga dostarczenia skierowania do Poradni Chirurgii Plastycznej, które może wystawić każdy lekarz, w tym lekarz medycyny rodzinnej czy ginekolog.

Słowa kluczowe: żel Aquafilling Bodyline, powiększanie piersi żelem, powikłania, powikłania po Aquafilling, bezpłatne wizyty, kontrakt z  NFZ, wizyty na NFZ

Co wyróżnia jednostkę ?

Szczególnie zadowoleni jesteśmy z propagowania i wdrażania najnowszych metod diagnostyczno – leczniczych w chirurgii plastycznej:

 • Klinika jest jednym z największych polskich ośrodków zajmujących się mikrochirurgią rekonstrukcyjną piersi i tkanek miękkich,
 • Jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych ośrodków w Europie wprowadzamy chirurgiczne leczenie migren,
 • Jesteśmy największym polskim ośrodkiem akademickim prowadzącym rekonstrukcje przy użyciu autogennej tkanki tłuszczowej.