Rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Rok akademicki 2023/2024

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 01 WRZEŚNIA 2023 R.

Egzamin rekrutacyjny odbędzie się 19-20 września 2023 r.

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Tytuł projektu: Mechanizmy i potencjał terapeutyczny blokowania SGLT2/SGLT1 i NHE-1 w szczurzym modelu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Wpływ płci na rozwój dysfunkcji rozkurczowej i skuteczność leczenia

Opiekun projektu: Dr hab. n med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Opis projektu

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego

Tytuł projektu: Mitochondria jako cel terapeutyczny w okołoporodowym uszkodzeniu istoty białej mózgu: rola procesu mitofagii w komórkach oligodendrocytarnych

Opiekun projektu: dr hab. Joanna Sypecka

Opis projektu

Tytuł projektu: Mechanizmy zależnej od uszkodzenia mitochondriów aktywacji układu immunologicznego w eksperymentalnych modelach choroby Parkinsona. Rola zaburzeń funkcji Parkiny

Opiekun projektu: prof. dr hab. Agata Adamczyk

Opis projektu

Tytuł projektu: Znaczenie mitochondrialnego transportera wapnia dla zróżnicowanej wrażliwości poszczególnych regionów hipokampa na ekscytotoksyczność 

Opiekun projektu: prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Opis projektu

Tytuł projektu: Wpływ leczenia metforminą matki w ciąży i laktacji na programowanie zaburzeń metabolicznych u potomstwa- długoterminowe badania funkcjonalności tkanek i mechanizmów epigenetycznych

Opiekun projektu: dr hab. Monika Słupecka-Ziemilska, profesor IMDiK

Opis projektu

Tytuł projektu: Ocena potencjału immunomodulacyjnego i regeneracyjnego komórek glejowych różnicowanych z ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona w modelach wybranych schorzeń neurorozwojowych.

Opiekun projektu: dr hab. Joanna Sypecka

Opis projektu

Project title: Oncogene competition – a new interplay mechanism of mutant p53 with CMYC and mutant KRAS in human cancers.

Project supervisor: dr Dawid Walerych

Project information

Tytuł projektu: Wpływ aktywacji układów cholinergicznego, noradrenergicznego i serotoninergicznego na zaburzenia oddychania w chorobie Alzheimera.

Opiekun projektu: dr hab. Katarzyna Kaczyńska

Opis projektu

Tytuł projektu: Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.

Opiekun projektu: Prof. Magdalena Zielińska

Opis projektu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Tytuł projektu: Chiralne kompleksy renu i rodu o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwbakteryjnym: synteza, aktywność, właściwości fizykochemiczne

Opiekun projektu: dr hab. n. farm. Mirosława Koronkiewicz, prof. inst.

Opis projektu

Dokumenty rekrutacyjne | Recruitment documents

Podanie  |  Application form

Kwestionariusz osobowy kandydata  |  Recruitment Questionnaire for Applicants

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  |  Consent to the processing of personal data  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  |  Information on the processing of your personal data

  • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  • Kserokopia dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)
  • Suplementy do dyplomu zawierające średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl