Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Rok akademicki 2022/2023

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 10 LUTEGO 2023 R.

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Tytuł projektu: Mechanizmy i potencjał terapeutyczny blokowania SGLT2/SGLT1 i NHE-1 w szczurzym modelu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Wpływ płci na rozwój dysfunkcji rozkurczowej i skuteczność leczenia.

Opiekun projektu: dr hab. n med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Opiekun pomocniczy: dr n. med. Marta Oknińska

Opis projektu

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego

Tytuł projektu: Współcelowanie mikrośrodowiska nowotworu w adaptacji do niedotlenienia uwrażliwia glejaka na immunoterapię wirusem onkolitycznym.

Opiekun projektu: prof. Agnieszka Bronisz

Project information

Project title: Oncogene competition – a new interplay mechanism of mutant p53 with CMYC and mutant KRAS in human cancers.

Project supervisor: dr Dawid Walerych

Project information

Tytuł projektu: Wpływ aktywacji układów cholinergicznego, noradrenergicznego i serotoninergicznego na zaburzenia oddychania w chorobie Alzheimera.

Opiekun projektu: dr hab. Katarzyna Kaczyńska

Opis projektu

Tytuł projektu: Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.

Opiekun projektu: Prof. Magdalena Zielińska

Opis projektu

Tytuł projektu: Rola glutaminazy typu wątrobowego (GAB) w glioblastoma.

Opiekun projektu: Dr hab. Monika Szeliga

Opis projektu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Tytuł projektu: Eliminacja mikrośrodowiska nowotworu jako nowatorska strategia zwiększająca skuteczność immunoterapii.

Opiekun projektu: dr hab. n. med Maciej Szydłowski

Opis projektu 

Tytuł projektu: Targetowanie metabolicznej i transkrypcyjnej komunikacji komórek białaczkowych i makrofagów jako strategia terapeutyczna w ostrych białaczkach szpikowych.

Opiekun projektu: Dr Natalia Baran

Opis projektu 

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Tytuł projektu: Identyfikacja i charakterystyka nowych wariantów genetycznych związanych z zaburzeniami metabolizmu neuroprzekaźników z grupy amin biogennych.

Opiekun projektu: dr hab. Agnieszka Rygiel, prof. IMiD

Opis projektu

Dokumenty rekrutacyjne | Recruitment documents

Podanie  |  Application form

Kwestionariusz osobowy kandydata  |  Recruitment Questionnaire for Applicants

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  |  Consent to the processing of personal data  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  |  Information on the processing of your personal data

  • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  • Kserokopia dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)
  • Suplementy do dyplomu zawierające średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl