Rekrutacja

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ 

Rok akademicki 2021/2022 

Termin składania dokumentów do 15.02.2022 r.

Proponowane projekty badawcze

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.
Opiekun: dr hab. Magdalena Zielińska
INFORMACJA O PROJEKCIE

Rola glutaminazy typu wątrobowego (GAB) w glioblastoma. 
Opiekun: dr hab. Monika Szeliga
INFORMACJA O PROJEKCIE

OCENA POTENCJALNEJ NEUROTOKSYCZNOŚCI NANOCZĄSTEK PLASTIKU W MODELU IN VIVO.
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Lidia Strużyńska
Opiekun pomocniczy: dr Beata Dąbrowska-Bouta

INFORMACJA O PROJEKCIE

Dokumenty rekrutacyjne

Podanie

Kwestionariusz osobowy kandydata

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  • Kserokopia dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)
  • Suplementy do dyplomu zawierające średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia