Rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Rok akademicki 2022/2023

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA W DNIU 09 WRZEŚNIA 2022 R.​
Termin egzaminu rekrutacyjnego: 20-21 września 2022

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego

Tytuł projektu: Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.

Opiekun projektu: Prof. Magdalena Zielińska

Opis projektu

Tytuł projektu: Mechanizmy zależnej od uszkodzenia mitochondriów aktywacji układu immunologicznego w eksperymentalnych modelach choroby Parkinsona. Rola zaburzeń funkcji Parkiny.

Opiekun projektu: Prof. Agata Adamczyk

Opis projektu

Tytuł projektu: Rola glutaminazy typu wątrobowego (GAB) w glioblastoma.

Opiekun projektu: Dr hab. Monika Szeliga

Opis projektu

Tytuł projektu: Ocena roli procesu autofagii w komórkach oligodendrocytarnych w rozwoju uszkodzeń istoty białej w modelu okołoporodowego hipoksyjno-ischemicznego uszkodzenia mózgu.

Opiekun projektu: Dr hab. Joanna Sypecka

Opis projektu

Tytuł projektu: Mitochondria jako cel terapeutyczny w okołoporodowym uszkodzeniu istoty białej mózgu: rola procesu mitofagii w komórkach oligodendrocytarnych.

Opiekun projektu: Dr hab. Joanna Sypecka

Opis projektu

Tytuł projektu: Wpływ glukoneogenezy na funkcje podocytów w warunkach normoglikemii i hiperglikemii.

Opiekun projektu: Dr hab. Dorota Rogacka

Opis projektu

Dokumenty rekrutacyjne | Recruitment documents

Podanie  |  Application form

Kwestionariusz osobowy kandydata  |  Recruitment Questionnaire for Applicants

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  |  Consent to the processing of personal data  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  |  Information on the processing of your personal data

  • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  • Kserokopia dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)
  • Suplementy do dyplomu zawierające średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl