Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Rok akademicki 2022/2023

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 16 CZERWCA 2023 R.

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Tytuł projektu: Diagnostyczne zastosowanie terapii małą dawką inhibitora steroidogenezy u chorych z guzami nadnerczy przebiegającymi z subkliniczną hiperkortyzolemią

Opiekun projektu: Dr hab. n med. Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP

Opis projektu

Tytuł projektu: Ocena skuteczności balonowej angioplastyki płucnej w populacjach szczególnego ryzyka pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym

Opiekun projektu: Dr hab. n. med. Szymon Darocha, prof. CMKP

Opis projektu w przygotowaniu

Tytuł projektu: Multimodalne metody leczenia raka płaskonabłonkowego przełyku z wykorzystaniem resekcji endoskopowych oraz radio-chemioterapii (projekt MODEST)

Opiekun projektu: Dr hab. n med. Michał Kamiński, prof. CMKP

Opis projektu w przygotowaniu

Tytuł projektu: Mechanizmy i potencjał terapeutyczny blokowania SGLT2/SGLT1 i NHE-1 w szczurzym modelu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Wpływ płci na rozwój dysfunkcji rozkurczowej i skuteczność leczenia

Opiekun projektu: Dr hab. n med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Opis projektu

Tytuł projektu: Korelacje stężeń troponiny T ocenianych we krwi żylnej w spoczynku i po wysiłku z zaawansowaniem i rezultatami terapii wybranych postaci nadciśnienia płucnego

Opiekun projektu: Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

Opis projektu w przygotowaniu

Tytuł projektu: Ocena wpływu leczenia hiperkortyzolemii na metabolizm i strukturę kości u pacjentów z endogennym zespołem Cushinga

Opiekun projektu: Prof. dr hab. n med. Wojciech Zgliczyński

Opis projektu

Tytuł projektu: Ocena wpływu leczenia na jakość życia ze szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej i samopoczucia psychicznego pacjentów z zaburzeniami wydzielania hormonu wzrostu oraz hiperkortyzolemią

Opiekun projektu: Prof. dr hab. n med. Wojciech Zgliczyński

Opis projektu

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego

Tytuł projektu: Wpływ leczenia metforminą matki w ciąży i laktacji na programowanie zaburzeń metabolicznych u potomstwa- długoterminowe badania funkcjonalności tkanek i mechanizmów epigenetycznych

Opiekun projektu: dr hab. Monika Słupecka-Ziemilska, profesor IMDiK

Opis projektu

Tytuł projektu: Ocena potencjału immunomodulacyjnego i regeneracyjnego komórek glejowych różnicowanych z ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona w modelach wybranych schorzeń neurorozwojowych.

Opiekun projektu: dr hab. Joanna Sypecka

Opis projektu

Tytuł projektu: Współcelowanie mikrośrodowiska nowotworu w adaptacji do niedotlenienia uwrażliwia glejaka na immunoterapię wirusem onkolitycznym.

Opiekun projektu: prof. Agnieszka Bronisz

Project information

Project title: Oncogene competition – a new interplay mechanism of mutant p53 with CMYC and mutant KRAS in human cancers.

Project supervisor: dr Dawid Walerych

Project information

Tytuł projektu: Wpływ aktywacji układów cholinergicznego, noradrenergicznego i serotoninergicznego na zaburzenia oddychania w chorobie Alzheimera.

Opiekun projektu: dr hab. Katarzyna Kaczyńska

Opis projektu

Tytuł projektu: Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.

Opiekun projektu: Prof. Magdalena Zielińska

Opis projektu

Dokumenty rekrutacyjne | Recruitment documents

Podanie  |  Application form

Kwestionariusz osobowy kandydata  |  Recruitment Questionnaire for Applicants

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  |  Consent to the processing of personal data  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  |  Information on the processing of your personal data

  • Życiorys naukowy z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
  • Kserokopia dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)
  • Suplementy do dyplomu zawierające średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl