Dofinansowanie udziału w kursach specjalizacyjnych

Dofinansowanie do kursów realizowanych w ramach projektu POWER1

Dofinansowanie kosztów podróży – jeżeli kurs w formie stacjonarnej poza miejsce zamieszkania

Dofinansowanie kosztów noclegu – jeżeli miejsce realizacji kursu powyżej 50 km od miejsca zamieszkania

Maksymalna kwota dofinansowania: liczba dni trwania kursu x dzienna stawka dofinansowania (350 zł)

Warunek dofinansowania:

– zaliczenie kursu

– tylko za dni faktycznego udziału w kursie

– po zakończeniu kursu przesłanie do CMKP dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

✓ Wypełnij Zał. 1 „Karta rozliczeniowa” – wniosek o dofinansowanie

✓ Wypełnij załącznik nr 2 – rozliczenie kosztów podróży

✓ dołącz fakturę za nocleg – faktura na uczestnika kursu, z podaniem dat noclegów (szczegóły określono w Regulaminie do pobrania poniżej)

✓ Dokumenty rozliczeniowe wyślij do CMKP na adres: 

CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01‐813 Warszawa, z dopiskiem: „Refundacja POWER 1”

Uwaga:

Regulamin może ulec aktualizacji – prosimy na bieżąco sprawdzać czy nie nastąpiły zmiany (na dole strony Regulaminu podawana jest ostatnia data aktualizacji).

Uwaga:

Uszczegółowienia zasad dofinansowania kosztów noclegu i dojazdu na kursie UE, który pierwotnie był planowany w formie stacjonarnej ejdnak ze względu na pandemie COVID-19 został zrealizowany w formie e-learningowej lub został odwołany w związku z działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania szerzeniu się epidemii koronawirusa.

Uszczegółowienie zasad rozliczania dofinansowania kursów online lub odwołanych COVId-19

Załącznik 0 – aktualizacja z 1.06.2022 – obowiązkowy wraz z Zał. 1 i 2

 Wydatki związane z rezerwacją noclegów i przejazdów środkami komunikacji zbiorowej na kursy, które zostały zmienione na e-learningowe lub odwołane mogą zostać rozliczone o ile:

  • zostały poniesione w celu realizacji kursu organizowanego w ramach projektu a w momencie ich ponoszenia nie można było przewidzieć, iż kurs się nie odbędzie;
  • uczestnik projektu dokona rozliczenia poniesionych wydatków zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego” oraz dołączy wyjaśnienia potwierdzające, że ww. wydatki zostały poniesione w celu realizacji kursu i uczestnik nie miał możliwości ich odzyskania.

Pytania prosimy kierować na adres dofinansowanieUE@cmkp.edu.pl