O projekcie POWER1

baner UE

Szanowni Państwo,

informujemy, że pula środków przeznaczonych na dofinansowanie staży w ramach projektu POWER1, przeznaczonych na 2023 r. została wyczerpana.

Nabór Wniosków o rezerwację środków na staż jest ciągły a wnioski, na które nie było możliwe dokonanie rezerwacji trafią na listę rezerwową. W przypadku pozyskania środków, CMKP będzie sukcesywnie rozpatrywać wnioski o rezerwację środków z listy rezerwowej wg kolejności ich wpływu.

W związku z powyższym, nadal zachęcamy do wysyłania Wniosków o rezerwację środków na staż (zał. 1a do Regulaminu dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych) na adres e-mail stazepower1@cmkp.edu.pl

Szanowni Państwo

Pula środków przeznaczonych na jednorazowe wsparcie w postaci grantów szkoleniowych na płatne formy samokształcenia  w ramach projektu POWER1 została wyczerpana.

Niemniej nie wstrzymujemy naboru – wszystkie wnioski, które wpłyną do CMKP po 06.02.2023 r. zostaną skierowane na listę rezerwową. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, CMKP będzie je sukcesywnie rozpatrywać wg kolejności wpływu.

https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/otrzymaj-grant-szkoleniowy-na-platne-formy-samoksztalcenia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 5 listopada 2015 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” (projekt POWER 1).

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 5 listopada 2015 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” (projekt POWER 1).

baner

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE – specjalizacje realizowane w nowym trybie modułowym:

Projekt pt. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” (projekt POWER 1).

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 83 430 902,82 zł
Całkowita wartość projektu: 98 992 528,27 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2015 r. – 30.11.2023 r.

Kto może być uczestnikiem projektu – grupy docelowe

Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

 1. onkologii klinicznej,
 2. radioterapii onkologicznej,
 3. chirurgii onkologicznej,
 4. patomorfologii,
 5. hematologii,
 6. geriatrii,
 7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 8. rehabilitacji medycznej,
 9. reumatologii,
 10. medycynie rodzinnej,
 11. medycynie ratunkowej,
 12. medycynie paliatywnej,
 13. pediatrii.

Każdy lekarz może zarejestrować swój udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły, na warunkach opisanych w dokumencie: „Warunki udziału w projekcie i kursach UE”

Rodzaje wsparcia finansowego udzielane specjalizującemu się lekarzowi ze środków projektu POWER1:

 350 zł/dzień  – na dofinansowanie dojazdów i noclegów podczas staży specjalizacyjnych realizowanych poza miejscem zamieszkania

650 $ – kwota przeznaczona na  sfinansowanie rocznego dostępu do bazy medycznej Up To Date: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/roczny-dostep-do-bazy-uptodate

3 000 zł – kwota przeznaczona na  sfinansowanie kosztów opłat wpisowych, podróży i noclegu w dodatkowych formach samodoskonalenia (kursy doskonalące, konferencje, sympozja krajowe i zagraniczne): https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/otrzymaj-grant-szkoleniowy-na-platne-formy-samoksztalcenia

350 zł/dzień – kwota przeznaczona na sfinansowanie udziału lekarza w kursach specjalizacyjnych, realizowanych w formie stacjonarnej – na sfinansowanie kosztów podróży i noclegu: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/dofinansowanie-udzialu-w-kursach-specjalizacyjnych

Cel główny projektu

 • wsparcie co najmniej 5850 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w 13 dziedzinach objętych projektem
 • ukończenie pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych przez co najmniej 4972 lekarzy
 • wzrost liczby specjalistów i poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych

w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, medycynie paliatywnej medycynie ratunkowej oraz pediatrii.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych

 • podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej poprzez finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy;
 • wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów i powrotów oraz noclegów podczas kursów realizowanych w projekcie w formie stacjonarnej;
 • zapewnienie wyżywienia w formie śniadań i obiadów podczas kursów realizowanych w projekcie;
 • zwiększenie dostępności do kursów specjalizacyjnych;
 • wsparcie finansowe innych form doskonalenia specjalizacyjnego w formie grantu szkoleniowego.

Główne działania finansowane w projekcie

 • organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
 • organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem
 • udzielanie wsparcia finansowego z tytułu poniesionych kosztów udziału w kursach i stażach specjalizacyjnych oraz innych formach samodoskonalenia zawodowego

Łącznie do listopada 2023 r. zaplanowano 2515 kursów specjalizacyjnych dla 71 690 uczestników, w tym:

 • 1 399 kursów dla 45 563 uczestników zorganizuje CMKP, wykorzystując własne zaplecze naukowo-dydaktyczne,
 • 1 116 kursów dla 29 127 uczestników zorganizują uprawnione podmioty, wyłonione w drodze zamówienia publicznego.

Warunki udziału w projekcie i kursach UE

 1. W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w dziedzinach objętych projektem, w tzw. trybie modułowym.
 2. Specjalizujący się lekarze zobowiązani są przesłać jednorazowo do CMKP dokumenty rejestracyjne, tj.
  • Deklarację udziału w projekcie
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • Ankietę uczestnika
  • Kserokopię karty specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego lub wydruk z systemu SMK (print screen)  – z dopiskiem”za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem. W przypadku braku możliwości wydruku z SMK Karty specjalizacji prosimy o dołączenie oświadczenia „Oświadczam, że specjalizuję się w dziedzinie…., Kartę specjalizacji zobowiązuję się dosłać niezwłocznie jak tylko system SMK będzie umożliwiał jej wygenerowanie” + podpis i pieczątka lekarska