O projekcie POWER1

Projekt pt. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” (projekt POWER 1).

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 83 430 902,82 zł
Całkowita wartość projektu: 98 992 528,27 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2015 r. – 30.06.2023 r.

Kto może być uczestnikiem projektu – grupy docelowe

Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

 1. onkologii klinicznej,
 2. radioterapii onkologicznej,
 3. chirurgii onkologicznej,
 4. patomorfologii,
 5. hematologii,
 6. geriatrii,
 7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 8. rehabilitacji medycznej,
 9. reumatologii,
 10. medycynie rodzinnej,
 11. medycynie ratunkowej,
 12. medycynie paliatywnej,
 13. pediatrii.

Każdy lekarz może zarejestrować swój udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły, na warunkach opisanych w zakładce „Warunki udziału w projekcie”

Udział  w kursach UE daje możliwość:

 1. dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursów specjalizacyjnych, realizowanych w ramach tego projektu do kwoty równej 300 zł x liczba dni trwania kursu;
 2. dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas staży specjalizacyjnych, do kwoty równej 3000 zł;
 3. skorzystania z bezpłatnego cateringu podczas kursów (śniadania i obiady);
 4. otrzymania jednorazowego grantu szkoleniowego refundacja kosztów opłat/dojazdów/noclegów na odpłatnych kursach doskonalących/konferencjach/sympozjach.

Cel główny projektu

 wsparcie co najmniej 5850 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w 13 dziedzinach objętych projektem

co najmniej 4972 lekarzy ukończy pełen cykl kursów specjalizacyjnych

wzrost liczby specjalistów i poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych

w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, medycynie paliatywnej medycynie ratunkowej oraz pediatrii.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych

 • podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej poprzez finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy;
 • wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów i powrotów oraz noclegów podczas kursów realizowanych w projekcie;
 • zapewnienie wyżywienia w formie śniadań i obiadów podczas kursów realizowanych w projekcie;
 • zwiększenie dostępności do kursów specjalizacyjnych;
 • wsparcie finansowe innych form doskonalenia specjalizacyjnego w formie grantu szkoleniowego.

Główne działania finansowane w projekcie

 • organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
 • organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem.

Łącznie do maja 2023 r. zaplanowano 2163 kursy specjalizacyjne dla 69 480 uczestników, w tym:

 • 1115 kursów dla 36 412 uczestników zorganizuje CMKP, wykorzystując własne zaplecze naukowo-dydaktyczne,
 • 1 048 kursów dla 33 068 uczestników zorganizują uprawnione podmioty, wyłonione w drodze zamówienia publicznego.

Warunki udziału w projekcie i kursach UE

 1. W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w dziedzinach objętych projektem, w tzw. trybie modułowym.
 2. Specjalizujący się lekarze zobowiązani są przesłać jednorazowo do CMKP tzw. dokumenty rejestracyjne, tj.
  1. Deklarację udziału w projekcie
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  3. Ankietę uczestnika

Kserokopię karty specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego lub wydruk z systemu SMK (print screen)  – z dopiskiem”za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem. W przypadku braku możliwości wydruku z SMK Karty specjalizacji prosimy o dołączenie oświadczenia „Oświadczam, że specjalizuję się w dziedzinie…., Kartę specjalizacji zobowiązuję się dosłać niezwłocznie jak tylko system SMK będzie umożliwiał jej wygenerowanie” + podpis i pieczątka lekarska