Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy

logo UE

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 5 listopada 2015 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” (projekt POWER 1).

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE – specjalizacje realizowane w nowym trybie modułowym:

 1. Geriatria >Wykaz kursów UE<
 2. Reumatologia >Wykaz kursów UE<
 3. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu >Wykaz kursów UE<
 4. Rehabilitacja medyczna >Wykaz kursów UE<
 5. Onkologia kliniczna >Wykaz kursów UE<
 6. Hematologia >Wykaz kursów UE<
 7. Patomorfologia >Wykaz kursów UE<
 8. Radioterapia onkologiczna >Wykaz kursów UE<
 9. Chirurgia onkologiczna >Wykaz kursów UE<
 10. Medycyna rodzinna >Wykaz kursów UE<
 11. Medycyna ratunkowa  >Wykaz kursów UE<
 12. Medycyna paliatywna  >Wykaz kursów UE<
 13. Pediatria >Wykaz kursów UE<


Dodatkowa forma wsparcia specjalizujących się lekarzy objętych projektem.

 1. Dla lekarzy, którzy zrealizowali co najmniej jeden kurs specjalizacyjny UE, sfinansowany w ramach niniejszego projektu.
 2. Dofinansowanie kosztów podróży i noclegu związanych z realizacją wybranego/ych, stażu/y specjalizacyjnego, realizowanego nie wcześniej niż od 16.03.2020 r., nie więcej jednak niż 10 dni roboczych stażu/y (możliwe rozliczenie jednego stażu dwutygodniowego =10 dni roboczych lub dwóch staży 5-dniowych lub wybranych 10 dni roboczych ze stażu dłuższego);
 3. Dzienna stawka dofinansowania wynosi 300 zł, maksymalna kwota dofinansowania to 3 000,00 zł (10 dni x 300 zł).
 4. Wypełnij Zał. 1 i 2, dołącz fakturę/bilety za nocleg + dokument potwierdzający zrealizowanie stażu
  (1 strona Karty specjalizacji + strona z wpisem z zaliczeniem stażu i/lub wydruk z SMK)

Dokumenty rozliczeniowe wyślij do CMKP na adres:

CMKP, ul. Marymoncka 99/103
01‐813 Warszawa

dopisek: „Refundacja POWER 1”

 

Warunki dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursów i staży specjalizacyjnych

Uczestnicy projektu w ramach wsparcia procesu specjalizacji mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu i powrotu oraz noclegu z tytułu uczestnictwa w kursach i stażach specjalizacyjnych organizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w niżej zamieszczonym Regulaminie.

  1. Regulamin może ulec aktualizacji – prosimy na bieżąco sprawdzać czy nie nastąpiły zmiany (na dole strony Regulaminu podawana jest ostatnia data aktualizacji).
  2. Podstawowym dokumentem do rozliczenia wydatków jest „Karta rozliczeniowa” wraz z dokumentami (bilety, faktury, oświadczenia).
  3. Dofinansowanie w 2020 r. i 2021 r. wynosi 300 zł/dzień kursu – maksymalna łączna kwota dofinansowania wyliczana jest poprzez pomnożenie:
   • o liczby dni faktycznego udziału w zajęciach dydaktycznych (bez dni wolnych od zajęć)
   • o przez dzienną stawkę dofinansowania
  1. Pytania prosimy kierować na adres dofinansowanieUE@cmkp.edu.pl
Aktualne wersje dokumentów:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 22.12.2020 r.

Załacznik nr 1 – Karta-rozliczeniowa uczestnika POWER1

Załącznik nr 2 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdów – obowiązuje od dn. 27.10.2020 r.

 


ikona megafon

Uwagi do rozliczania dofinansowania
 1. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, zawieszeniu ulega zapis w „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego” dotyczący obowiązku składania do CMKP dokumentów rozliczeniowych do 14 dni od zakończenia kursu.
  Prosimy nie składać dokumentów osobiście lecz wyłącznie drogą pocztową/kurierem.
 2. Komunikat z dn. 21.04.2020 w sprawie uszczegółowienia zasad dofinansowania kosztów noclegu i dojazdu na kursie UE, który został zrealizowany w formie e-learningowej lub został odwołany w związku z działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania szerzeniu się epidemii koronawirusa.

Uszczegółowienie zasad rozliczania dofinansowania kursów online lub odwołanych COVId-19

Załącznik 0 – aktualizacja z13.05.2020 – obowiązkowy wraz z Zał. 1 i 2

 

Wydatki związane z rezerwacją noclegów i przejazdów środkami komunikacji zbiorowej na kursy, które zostały zmienione na e-learningowe lub odwołane mogą zostać rozliczone o ile:

 • zostały poniesione w celu realizacji kursu organizowanego w ramach projektu a w momencie ich ponoszenia nie można było przewidzieć, iż kurs się nie odbędzie;
 • uczestnik projektu dokona rozliczenia poniesionych wydatków zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego” oraz dołączy wyjaśnienia potwierdzające, że ww. wydatki zostały poniesione w celu realizacji kursu i uczestnik nie miał możliwości ich odzyskania.

uwaga

Uwaga! Nabór na granty szkoleniowe
Zapraszamy do skorzystania z dodatkowej formy wsparcia dla specjalizujących się lekarzy objętych projektem
W 2020 wysokość Grantu wynosi 3 000,00 zł

Uczestnicy projektu mogą jednorazowo, otrzymać dodatkowy tzw. grant szkoleniowy na sfinansowanie kosztów udziału w konferencji krajowej lub zagranicznej, kursie doskonalącym mającym wpływ na kształcenie specjalizacyjne lub wybranym stażu specjalizacyjnym, wynikającym z programu specjalizacji.

W ramach grantu możliwe jest rozliczenie poniesionych kosztów:

 • opłaty konferencyjnej/opłaty za kurs doskonalący;
 • podróży na konferencję, kurs doskonalący, staż;
 • noclegu podczas konferencji, kursu doskonalącego, stażu.

Informacje o grantach szkoleniowych POWER1

Regulamin Grantów (wersja 13.05.2020)

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie Grantu (wersja 30.04.2020)

Załącznik nr 2 – Karta rozliczeniowa Grantu (wersja 30.04.2020)

Załącznik nr 3 – Rozliczenie dojazdu (wersja 30.04.2020)

 


Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 83 430 902,82 zł
Całkowita wartość projektu: 98 992 528,27 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2015 r. – 30.06.2023 r.


Kto może być uczestnikiem projektu – grupy docelowe

Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

 1. onkologii klinicznej,
 2. radioterapii onkologicznej,
 3. chirurgii onkologicznej,
 4. patomorfologii,
 5. hematologii,
 6. geriatrii,
 7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 8. rehabilitacji medycznej,
 9. reumatologii,
 10. medycynie rodzinnej,
 11. medycynie ratunkowej,
 12. medycynie paliatywnej,
 13. pediatrii.

Każdy lekarz może zarejestrować swój udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły, na warunkach opisanych w zakładce „Warunki udziału w projekcie”

Udział  w kursach UE daje możliwość:

 1. otrzymania dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursu w 2020 r. do kwoty równej 300 zł x liczba dni trwania kursu;
 2. skorzystania z bezpłatnego cateringu podczas kursów (śniadania i obiady);
 3. otrzymania jednorazowego grantu szkoleniowego dla najlepiej realizujących kursy w projekcie.


Opis projektu

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 r.

Celem głównym projektu jest:

 • objęcie wsparciem 5850 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym”,
 • z których 4972 ukończy pełen cykl kursów,
 • co w efekcie wpłynie na wzrost liczby specjalistów i poprawę dostępności do świadczeń specjalistycznych w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, medycynie paliatywnej medycynie ratunkowej oraz pediatrii.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych

 • podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej poprzez finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy;
 • wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów i powrotów oraz noclegów podczas kursów realizowanych w projekcie;
 • zapewnienie wyżywienia w formie śniadań i obiadów podczas kursów realizowanych w projekcie;
 • zwiększenie dostępności do kursów specjalizacyjnych;
 • wsparcie finansowe innych form doskonalenia specjalizacyjnego w formie grantu szkoleniowego.

Podstawowymi działaniami finansowanymi z projektu są:

 • organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
 • organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem.

Łącznie, w okresie od sierpnia 2015 r. do maja 2023 r., zaplanowano 2163 kursy dla 69 480 uczestników, w tym:

 • 1115 kursów dla 36 412 uczestników zorganizuje CMKP, wykorzystując własne zaplecze naukowo-dydaktyczne,
 • 1 048 kursów dla 33 068 uczestników zorganizują uprawnione podmioty, wyłonione w drodze zamówienia publicznego.


Warunki udziału w projekcie i kursach UE
 1. W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w dziedzinach objętych projektem, w tzw. trybie modułowym.
 2. Specjalizujący się lekarze zobowiązani są przesłać jednorazowo do CMKP tzw. dokumenty rejestracyjne, tj.
  1. Deklarację udziału w projekcie
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  3. Ankietę uczestnika
  4. Kserokopię karty specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego lub wydruk z systemu SMK (print screen)  – z dopiskiem”za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem. W przypadku braku możliwości wydruku z SMK Karty specjalizacji prosimy o dołączenie oświadczenia „Oświadczam, że specjalizuję się w dziedzinie…., Kartę specjalizacji zobowiązuję się dosłać niezwłocznie jak tylko system SMK będzie umożliwiał jej wygenerowanie” + podpis i pieczątka lekarska

Warunki udziału w projekcie i kursach UE

Dokumenty do pobrania – rejestracja udziału w projekcie

Rejestracja udziału w projekcie-aktualizacja-23.01.2019 (6)

Regulamin uczestnictwa w projekcie 05.02.2018

Oświadczenie o nieobecności (załącznik nr 1)

Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja pdf.

Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja doc. 


Zbiór dokumentów dla lekarzy – regulaminy, wzory dokumentów, etc

Rejestracja udziału w projekcie POWER1

Regulamin uczestnictwa w projekcie 05.02.2018

Oświadczenie o nieobecności (załącznik nr 1)

Rejestracja udziału w projekcie – aktualizacja 23.01.2019 (6)

Po zrealizowaniu wszystkich kursów/zakończeniu specjalizacji:

Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja doc

Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja pdf

Dofinansowanie kosztów udziału w kursach POWER1/stażach

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 22.12.2020 r.

Załacznik nr 1 – Karta-rozliczeniowa uczestnika POWER1 – obowiązuje od dn. 27.10.2020 r.

Załącznik nr 2 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdów – obowiązuje od dn. 27.10.2020 r.

Wniosek o przyznanie Grantu szkoleniowego i jego rozliczenie

Regulamin Grantów 13.05.2020

Zal-1-Wniosek-o-przyznanie-Grantu-30.04.2020

Zal-2-Karta-rozliczeniowa-Grantu-30.04.2020

Zal-3-Rozliczenie-dojazdu-30.04.2020


Archiwalne wersje dokumentów:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 27.10.2020 r.

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 28.08.2019r.

Załącznik nr 1 – Karta-rozliczeniowa-uczestnika-26.04.2019

Załącznik-nr-2.-Wniosek o zwrot kosztów przejazdów -obowiązuje od dn. 28.08.2019

Regulamin obowiązujący do kursów zrealizowanych do dn. 27.08.2019 r.

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 06.11.2018 r.

Załącznik nr 2 obowiązujący do kursów zrealizowanych do dn. 27.08.2019 r.

Załącznik-nr-2.-Wniosek o zwrot kosztów przejazdów 06.11.2018

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 27.10.2020 r.

Załacznik nr 1 – Karta-rozliczeniowa uczestnika POWER1

Załącznik nr 2 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdów – obowiązuje od dn. 27.10.2020 r